boek als expositie

Werk uitgevoerd in een natuurlijke omgeving om letterlijk afstand te nemen van het conventionele museum- en galeriesysteem. Kunstenaars die het afleggen van afstand tot uitgangspunt van hun werk hebben gemaakt, waarbij een gebeurtenis of een handeling ook kunst kan zijn. Deze is uitsluitend zichtbaar op het moment dat hij plaatsvindt, maar blijft daarna als idee bewaard in de vorm van een registratie of documentatie of in de herinnering van de waarnemer. Zo kan een tentoonstellingsruimte ook een boek zijn, de campus van een universiteit, of zelfs de hele wereld. Seth Siegelaub in 1969: “My gallery is the world now”. 

Seth Siegelaub (1941-2013) wist met zijn publicaties de juiste presentatievormen te vinden voor de conceptuele kunst van de jaren ‘60 en ‘70. Zo kan een tentoonstellingsruimte ook een boek, de campus van een universiteit, of zelfs de hele wereld zijn. Ook Gerry Schum (1938-1973) zocht andere manieren om actuele beeldende kunst aan een breed publiek te laten zien. Hij bereikte dit door via televisie, en dus buiten de traditionele instituties om zijn film- en videoproducties uit te zenden. De voorgestelde projecten van Douglas Huebler (1924-1997) bestaan uit afbeeldingen van geannoteerde kaarten, diagrammen, foto's en tekeningen, die elk een werk van Huebler voorstellen en verschillen in de mate van hun materiële substantie. Het oeuvre van On Kawara (1931-2014) staat volledig in het teken van plaats en tijd, begrippen waarmee hij het menselijke bestaan in kaart probeerde te brengen. Ger van Elk (1941-2014) koos een hele desolate plek buiten de muren van musea en galeries. Hij voer met een blokje beukenhout naar een plek midden op de oceaan en verft het stukje hout daar wit als "een maximale inspanning met een minimaal resultaat". Een verwijzing naar zuiverheid en schoonheid en is een ‘Europees antwoord’ op de gigantische maten van de sculpturen van een aantal Amerikaanse minimal art- en land art-kunstenaars uit die tijd. Het werk van Bas Jan Ader (1942-1975) was ook uitgevoerd in een natuurlijke omgeving om zo letterlijk afstand te nemen van het conventionele museum- en galerie systeem. Hij zocht een antwoord op fundamentele existentiële vragen, en hij wilde die zoektocht tot in het uiterste doordrijven. Geheel in de geest van het artistieke klimaat van de late jaren ’60 bevroeg hij het hoe en waarom van het leven in deze wereld. 

EN
Work performed in a natural setting to literally distance themselves from the conventional museum and gallery system. Artists who have made distancing the starting point of their work, where an event or an action can also be art. It is visible only at the moment it takes place, but afterwards it remains as an idea in the form of a record or documentation or in the memory of the observer. Thus, an exhibition space can also be a book, the campus of a university, or even the whole world. Seth Siegelaub in 1969: "My gallery is the world now".

Seth Siegelaub (1941-2013) used his publications to find the right forms of presentation for the conceptual art of the 1960s and 1970s. Thus, an exhibition space could also be a book, the campus of a university, or even the whole world. Gerry Schum (1938-1973) also sought other ways to show contemporary visual art to a wide audience. He achieved this by broadcasting his film and video productions via television, and thus outside traditional institutions. The presented projects by Douglas Huebler (1924-1997) consist of images of annotated maps, diagrams, photographs and drawings, each representing a work by Huebler and differing in the degree of their material substance. The oeuvre of On Kawara (1931-2014) is entirely dominated by place and time, concepts through which he tried to map human existence. Ger van Elk (1941-2014) chose a very desolate place outside the walls of museums and galleries. He sailed a block of beech wood to a spot in the middle of the ocean and painted the piece of wood there white. Van Elk characterises it as "a maximum effort with a minimal result". A reference to purity and beauty and is a 'European answer' to the gigantic sizes of the sculptures of some American minimal art and land art artists of the time. The work of Bas Jan Ader (1942-1975) was also executed in a natural setting to literally distance himself from the conventional museum and gallery system. He was looking for an answer to fundamental existential questions, and he wanted to take that quest to the extreme. Entirely in the spirit of the artistic climate of the late 1960s, he questioned the how and why of life in this world.

werken:

Seth Siegelaub
January 5 - 31, 1969 : Barry, Huebler, Kosuth, Weiner
, Seth Siegelaub, 1969

July, August, September, publisher Seth Siegelaub, 1969

March 1969, publisher Seth Siegelaub, 1969
18 Paris IV. 70, publisher Seth Siegelaub, 1970
United States Servicemen's Fund Art Collection, publisher Seth Siegelaub, 1971

Artist's Reserved Rights Sale Agreement, bijlage Museumjournaal 1971-4/16.4, 1971

Douglas Huebler
november 1968, Seth Siegelaub, 1968

Gerry Schum
Video Land Art - Fernsehausstellung I, 1969

On Kawara
I am still alive, Block, René, 1978

Ger van Elk
LA PIECE, 1971, bijdrage catalogus Sonsbeek 71, 1971

Bas Jan Ader
In search of the Miraculous, Art & Project, Amsterdam, 1975

 

Seth Siegelaub: diverse publicaties