Fragment uit: Jeroen van Westen, Inverse II (book), 

cultuurobservatie

Belangstelling voor etnografie, antropologie en lokale geschiedenis. De uitwisseling tussen plekken, mensen en gebieden speelt een prominente rol. Zicht krijgen op wie we zijn. Door te reizen en anderen te ontmoeten, met anderen kennis te maken, brengt inzicht dichterbij. In de hoop door de ander te ontmoeten erachter te komen wie we zelf zijn. Onderwerp kan ook zijn de uitwisseling tussen culturen die elkaar niet kennen, waarbij thema’s globalisering, kolonisatie en onderdrukking belangrijk is, antropologie en biologie artistieke uitgangspunten zijn.

De kunst van
Lothar Baumgarten (1944-2018) is hoofdzakelijk afkomstig uit zijn interesse in antropologie en zijn reizen in Noord- en Zuid-Amerika. Veel van zijn sculpturen, foto's en films hebben betrekking op de inheemse cultuur en hebben ecologische thema's. Rekening houdend met de tijd waarin we nu leven die zich kenmerkt door de verschuiving van nationaal naar mondiaal denken speelde bij Johan Cornelissen (1952) bepaalde vraagstukken een belangrijke rol. Wat ziet en hoort de kunstenaar die reist? Wanneer wordt de reis kunst? Hoe werkt de kunst van het creatieve proces? Jeroen van Westen (1955) voelt zich sterk aangetrokken tot de stepwells in Gujarat en vooral naar de intrinsieke structuur en hoe die is verweven met het in de aarde zijn. Een niveau van waarneming waarin zowel de kinetische als de zintuiglijke ervaringen elkaar versterken. Door andere culturen te bestuderen wil Roy Villevoye (1960) zicht krijgen op wie we zijn. Door te reizen en anderen te ontmoeten, met anderen kennis te maken, krijgt hij het gevoel dat inzicht dichterbij te brengen. In het werk van Fiona Tan (1966) spreekt een fascinatie voor archieven, musea, collecties en depots. Ze verdiept zich in de wijze waarop beelden, archieven en verzamelingen onze blik op de wereld om ons heen bespelen. Met gevonden materiaal of met zelf gefilmde opnamen onderzoekt Tan hoe door maatschappelijke ontwikkelingen de identiteitskwesties veranderen en ook hoe onze kijk op de wereld bepaald wordt. Het werk van Sabrina Montiel-Soto (1969) is een reis tussen werkelijkheid en poëzie die draait om verschillende landen, onder invloed van verschillende culturen, geleid door verbeelding, cinematografische vertelling, intuïtie en onderzoek. Antoinette Nausikaä (1973) bezocht een reeks heilige bergen in diverse landen en portretteerde dit op een intensieve en ontwapenende manier. Daarna verlegde Nausikaä haar focus van ongerepte natuur naar de stad, het ultieme symbool van cultuur en onderzoekt zij hoe de twee onlosmakelijk verbonden zijn. Petra Stavast (1977) is gefascineerd door de grotendeels vergrijsde, Zuid-Italiaanse regio Calabrië waar herinneringen een grotere rol lijken te spelen dan het heden. Libero gaat over de gevolgen van vergrijzing en emigratie, maar ook over de afstand tussen herinnering en realiteit. Anouk Kruithof (1981) maakte een persoonlijke reis en is een artistieke verkenning in en rond Botopasi in Suriname dat alleen via de Surinamerivier verbonden is met de bewoonde wereld. De beelden die ze maakt vertellen dan over een zelf transformerend proces door het contact met een dichte en tropische natuur. 

EN
Interest in ethnography, anthropology and local history. Exchange between places, people and territories plays a prominent role. Gaining insight into who we are. Traveling and meeting others, getting to know others, brings insight closer. Hoping by meeting the other to find out who we are ourselves. Subject can also be the exchange between cultures that do not know each other, where themes of globalization, colonization and oppression is important, anthropology and biology are artistic starting points.

The art of Lothar Baumgarten (1944) derives mainly from his interest in anthropology and his travels in North and South America. Many of his sculptures, photographs and films relate to indigenous culture and have ecological themes. Taking into account the times we live in today that are characterised by the shift from national to global thinking, certain issues played an important role for Johan Cornelissen (1952). What does the artist who travels see and hear? When does the journey become art? How does the art of the creative process work? Jeroen van Westen (1955) feels strongly drawn to the stepwells in Gujarat and especially to the intrinsic structure and how it is intertwined with being in the earth. A level of perception in which both kinetic and sensory experiences reinforce each other. By studying other cultures, Roy Villevoye (1960) wants to gain insight into who we are. By travelling and meeting others, getting to know others, he gets a sense of bringing that insight closer. In Fiona Tan's (1966) work expresses a fascination for archives, museums, collections and depots. She delves into how images, archives and collections play on our view of the world around us. Using found material or self-filmed footage, Tan investigates how social developments change identity issues and also how our view of the world is determined. Sabrina Montiel-Soto's (1969) work is a journey between reality and poetry that revolves around different countries, influenced by different cultures, guided by imagination, cinematic narrative, intuition and research. Antoinette Nausikaä (1973) visited a series of sacred mountains in various countries and portrayed this in an intense and disarming way. Nausikaä then shifted her focus from pristine nature to the city, the ultimate symbol of culture, and explores how the two are inextricably linked. Petra Stavast (1977) is fascinated by the largely ageing, southern Italian region of Calabria, where memories seem to play a bigger role than the present. Libero is about the consequences of ageing and emigration, but also about the distance between memory and reality. Anouk Kruithof (1981) made a personal journey and is an artistic exploration in and around Botopasi in Suriname that is only connected to the inhabited world via the Suriname River. The images she creates then tell of a self-transforming process through contact with a dense and tropical nature.

werken:

Lothar Baumgarten

Makunaima, Marian Goodman Gallery New York, 1978
Tierra de los perros mudos
, Stedelijk Museum, 1985

Cornelissen, Johan

Pelotas, R.G.S., Jan van Eyck Academie Maastricht, 1977
dezasette onibus passando
, Gamm(a) Utrecht, 1978
z.t., Gamm(a) Utrecht, 1978

Still an hour to go before we arrive in Milan, 1978

z.t., Cres Publishers Amsterdam, 1978

EGYPT, Cres Publishers Amsterdam, 1980

Een studie voor de evenaar, De Vleeshal Middelburg, 1982

De aarde is onder mijn voeten, Stlili Novi Utrecht, 2008

 

Jeroen van Westen

Familiarity, Uitgeverij PlaatsMaken, 1992
Inverse II
(film), 2013

Inverse III (book), 2013

 

Roy Villevoye

Kerven [carving], Amsterdam, 2000

150, Amsterdam, 2001

Rood Katoen, Rijksgebouwendienst, Den Haag / Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, 2001
No problem, brother!, Amsterdam, 1997

Propeller, Artimo Amsterdam, 2004

Fiona Tan

Marebito, 2001

Vox Populi Sydney, Book Works, 2006

Vox Populi Tokyo, Book Works, 2007

Vox Populi London, Book Works, 2012

 

Sabrina Montiel-Soto

TIERRA INFINITA, MER. Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 2023

 

Antoinette Nausikaä

First Moments Of Things I Saw, Self published, Xiamen, 2015
Breathing Mountains
, Art Paper Edition Ghent, 2018

A River Runs Through Me, Amsterdam,2020

 

Petra Stavast

Libero, Roma Publications Amsterdam, 2009

 

Anouk Kruithof

Trans Human Nature, (incl. Botopasi Poster), Idea Books, 2021
Be Like Water, Mousse Publishing, 2023